Dozowanie środka pianotwórczego

Każdy  z  omawianych  samochodów  ma  możliwość   wytwarzania  piany  gaśniczej  z  przygotowanego  wodnego  roztworu  środka  pianotwórczego. Do  przygotowania  roztworu  o  odpowiedniej  wartości  stężenia  środka  pianotwórczego  w  samochodach  GCBA 6/32  typu  004  i  GBA2,5/16  typu 005  służą  dozowniki  środka  pianotwórczego.

W  samochodach  GBA 2,5/16  typu  005  zastosowano  jeden , natomiast  w  samochodach  GCBA 6/32  typu 004  dwa  identyczne  dozowniki  środka  pianotwórczego. Są  to  samoczynne  dozowniku  typu  RVMA 200  austriackiej  firmy  Rosenbauer. Każdy  z  nich  zapewnia  automatyczne  dozowanie  środka  pianotwórczego , zależne  od  wydajności  wodnej  autopompy  w  zakresie  od  400  do  3200 l/min , w  przedziale  od  3  do  7%  w  zależności  od  ustawienia  położenia  dźwigni  dozownika.

Na  rysunku  13   przedstawiono  schematycznie  samoczynny  dozownik  środka  pianotwórczego  zastosowany  w  samochodzie  GBA 2,5/16  typu  005. Głównymi  elementami  są :

inżektor 1 ,  przepustnica  na  wolnym  kolektorze  tłocznym 2 , przepustnica  na  rurociągu  przeprowadzającym  środek  pianotwórczy 3 , układ  dźwigni 4 , 5  i  sprężyna  powrotna 6. Działanie  urządzenia  następuje  z  chwilą  otwarcia  kurka 7  dopływu  wody  do  mieszacza  i  kurka 8   dopływu  środka  pianotwórczego. Woda  tłoczona  przez  autopompę  dopływa  rurociągiem  tłocznym 9  do  inżektora 1. Wytworzone  w  inżektorze  podciśnienie  zasysa  środek  pianotwórczy  ze  zbiornika  poprzez  rurociąg  doprowadzający 10. Zasysany  przez  inżektor  środek  pianotwórczy , odpowiednio  zmieszany  z  wodą , rurociągiem 11  dopływa  do  kolektora  ssawnego  autopompy  i  poddawany  jest  następnie  do  pozostałych  podzespołów  instalacji.

Precyzyjne  dozowanie  środka  pianotwórczego  zapewniają  wbudowane  w  układ  dwie  przepustnice. odpowiednio  do  wydajności  tłocznej   wody  otwiera  się  przepustnica 2.

Przez  układ  dźwigni 4 , 5  proporcjonalnie  do  wielkości  otwarcia  przepustnicy 2   otwiera  się  na  rurociągu  środka  pianotwórczego  przepustnica 3. Układ  taki  zapewnia , proporcjonalnie  do  przepływającej  ilości  wody , dawkowanie  ilości  środka  pianotwórczego. Przy  każdej  zmianie  wydajności  wodnej  następuje  samoczynny  ruch  przepustnicy 2 , a  z  nią  przez  układ  dźwigni5 , 4  i  przepustnicy 3. Zapewnia  to  utrzymanie  założonego  stężenia  pianotwórczego  przy  każdej  wydajności. Żądaną  wartość  stężenia  dla  danego  środka  pianotwórczego  nastawia  się  jednorazowo  przez  zmianę    zamocowania  końca  cięgna 4  w  podłużnym  otworze  dźwigni 5  sterującej  przepustnicą 2 , np.  dla  syntetycznego  środka  pianotwórczego  Deteor  1000  koniec  cięgna  należy  ustawić  w  położeniu  „min” , a  dla  proteinowego  Spumogen  M  w  położeniu  „max”.