Zjawisko pożaru

Pożar – Jest to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nie przeznaczonym powodujący straty materialne. pożaru na strefy.

Strefa jest to przestrzeń, w której przebiega proces spalania

1.1 Strefa spalania

– obejmuje przestrzeń, gdzie znajduje się ognisko pożaru (przebiega tam proces spalania, znajdują się tam materiały zagrożone bezpośrednio i ulegające rozkładowi termicznemu)

1.2 Strefa oddziaływania cieplnego

– jest to przestrzeń, w której wydzielone ciepło prowadzi do zmian stanu skupienia

materiałów i wytrzymałości konstrukcji obiektu

1.3 Strefa zadymienia

– jest to przestrzeń wokół strefy spalania i strefy oddziaływania cieplnego, gdzie stężenie dymu utrudnia widoczność i uniemożliwia przebywanie bez aparatów izolujących drogi oddechowe

2. Fazy rozwoju pożaru

2.1 Faza pierwsza

– charakteryzuje się rozszerzaniem ognia od źródła zapalenia, w tej fazie następuje

gwałtowny wzrost temperatury.

2.2 Faza druga

– pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia, lub przez

wniknięcie w głąb materiału palnego, faza ta ma najwyższą temperaturę ok.800-1200 0C

2.3 Faza trzecia

– następuje dopalanie się resztek materiału palnego oraz żarzenie, w fazie tej temperatura

stopniowo zaczyna spadać

2.4 Faza czwarta

– jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura osiąga wartość

sprzed zapaleniem.

3. Podział pożarów ze względu na wielkość

3.1 Pożar mały

– w wyniku którego zostały spalone lub zniszczone:

a) obiekty lub ich części,  ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp.o powierzchni do 70 m2 lub objętości do 350 m3

b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni do l ha

3.2 Pożar średni

– w wyniku którego zostały spalone lub zniszczone

a)         obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp. o powierzchni od 71 do 3OO m2 lub objętości od 351-1500 m3

b)        lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni od l do 10 ha

3.3 Pożar duży

– w wyniku którego zostały spalone lub zniszczone

a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia surowce, paliwa itp. o powierzchni od 301 do 1000m2 lub objętości od 1501 do 5000 m3

b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni od 10 do 100 ha

3.4 Pożar bardzo duży

– pożar, którego powierzchnia lub objętość przekracza wartości podane powyżej Jeżeli nie można ustalić wielkości pożaru na podstawie jego powierzchni lub  kubatury przyjmuje się następujące kryteria wielkości pożarów:

1. pożar mały – jeżeli podano do 4 prądów gaśniczych

2. pożar średni – jeżeli podano od 5 do 12 prądów gaśniczych

3. pożar duży – jeżeli podano od 13 do 36 prądów gaśniczych

4. pożar bardzo duży – jeżeli podano powyżej 36 prądów gaśniczych, bez względu na ich rodzaj i wielkość

Powyższe kryteria określenia wielkości pożarów przyjmuje się szczególnie w przypadku pożarów odwiertów naftowych, rurociągów gazowych, paliwowych, urządzeń technologicznych poza budynkami itp.