30 wrz.

Działania pożarnicze w trakcie katklizmów budowniczych

katastrofa budowlana4Pod pojęciem kataklizmów budowniczych należy rozumieć nie wyłącznie zawalenie się całych budowli czy tylko ich fragmentów, ale również zawalenie się rusztowań, szalowań, przewrócenie się dźwigów, żurawi lub pozostałych maszyn. Potrafią one być spowodowane : wybuchem, stanem technicznym obiektu, podmyciem, zalaniem, wiatrami, zasypanie śniegiem, pracami górniczymi, sabotażem czy wypadkiem komunikacyjnym.
Kontynuuj czytanie…

25 wrz.

Gazy gaśnicze

28Gazy gaśnicze – są to gazy obojętne, które przy ciśnieniu oraz temperaturze, jaki mogą się wytworzyć w warunkach pożaru zachowują własną obojętność.
Gazy gaśnicze to:
a) para wodna
Zlecenie pary wodnej: – polega na obniżeniu stężenia tlenu do poziomu, przy którym następuje przerwanie procesu palenia – należy wytworzyć tzw. stężenie gaśnicze, które przeciętnie wynosi 35%. Przy takim stężeniu pary wodnej powinno nastąpić obniżenie stężenia powietrza do granicy ok. 10 – 12% a czasem do 5 – 8%
Wykorzystanie pary wodnej jako środka gaśniczego: – stosujemy do ugaszania podpaleń w tych zdarzeniach gdzie potrafimy zastosować wodę jako środek gaśniczy a także gdzie funkcjonuje możliwość jej wytworzenia. Nie przewiduje się struktury urządzeń do wytwarzania pary wodnej wyłącznie do celów gaśniczych, a korzysta się istniejące urządzenia, które wytwarzają parę wodną do celów technologicznych. Kontynuuj czytanie…

22 wrz.

Kolejność działania w ratownictwie

3O kolejności ratowania decyduje lider kampanii, prowadząc się oceną konieczności ludności. Zagrożenie nie zawsze powinien wynikać z okoliczności pożarowej, ale chciałby być uwarunkowane złym stanem psychicznym wynikającym z subiektywnej oceny kwestii ze strony postaci zagrożonej. O ile funkcjonują ku temuż przesłanki ocalenia osób powinno przebiegać normalnymi drogami komunikacyjnymi, czyli drzwiami, klatkami schodowymi, schodami przeciwpożarowymi.
Kontynuuj czytanie…

19 wrz.

Pomoc tonącemu z łodzi bojowej

pletwonurek3Jeżeli dysponujemy łodziom, wyjątkowo, gdy wypadek ma miejsce z dala od brzegu, to bez uszczerbku plus szybko może być użyć łodzi w celowniku dopłynięcia do ratowanego. Do tonącego podpływamy podając mu dziób lub ewentualnie rufę łodzi. Zwykle praktyczniej potrafi być podpłynąć dziobem, bowiem dzięki temuż możemy obserwować tonącego. Nigdy nie wolno podpływać do niego bokiem ani podawać mu wiosła, ponieważ dokonuje się to najczęściej wywróceniem łodzi. Tonący z reguły panikując chwyta się wszelkich przedmiotów będących w jego zasięgu, wciągając je do wody.
Kontynuuj czytanie…

15 wrz.

Zmiany okoliczności w okresie kampanii gaśniczej

5W czasie trwania funkcji ratowniczo-gaśniczych okoliczność powinien ulec zmianom, czasami nawet gwałtownym i również nieoczekiwanym. Każda zmiana kwestii musi być ponownie oceniona przez dowódca, a wynikające z oceny wnioski przekazane do realizacji podległym dowódcom. Wnioski będą szczególnie dotyczyły skorygowania funkcji pododdziałów, wezwania dodatkowych sił albo ich wycofania, itp.
Kontynuuj czytanie…