19 lip

Analiza rejonu działania Komendy PSP

30Planowanie zdarzeń ratowniczo-gaśniczych musi być poprzedzone zebraniem szczegółowych danych obrazujących charakter i rozmiary niebezpieczeństw występujących na obszarze funkcjonowania komendy PSP i analizy szanse użycia sil a także środków (§ l ust. l pkt. l Rozporządzenia MSW w sprawie udziału PSP w działaniach ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i technicznego a także mad kursy i wyposażenia PSP w asortyment i również środki techniczne). Uzyskanie wiadomości o zagrożeniach jak również ich przetwarzanie powinno zapewniać zawsze aktualność planowania operacyjnego przy zachowaniu zasady ciągłości.
Analizy na regionie rejonu obejmować winny w szczególności charakter i również rozmiary okoliczności trudnych, które mogą wywołane potencjalnymi zagrożeniami:

o pożarowymi a także wybuchowymi,
o awariami technologicznymi i technicznymi,
o wypadkami plus katastrofami komunikacyjnymi,
o siłami przyrody,
o dużymi skupiskami mieszkańców.

Zważać one pragną ponadto przesłanki wynikające z:

1) Danych dotyczących niebezpieczeństw pożarowych i również miejscowych niebezpieczeństw uzyskanych od właścicieli, zarządców a także użytkowników obiektów lub terenów a także dokonanych w tym przedmiocie ustaleń plus sposobów postępowania.

2) Danych o sieci oraz stanie komunikacji lądowej, wodnej plus powietrznej i dodatkowo danych statystycznych o kolizjach a także katastrofach

3) Rozmieszczenia, organizacji, liczebności oraz wyposażenia;
o jednostek obrony przeciwpożarowej własnych oraz sąsiednich regionów, sił plus środków ratowniczych dla ochrony życia, dobytku oraz środowiska,
o sprzętu, maszyn oraz narzędzi, neutralizatorów itp. będących w dyspozycji jednostek gospodarczych, przydatnych w działaniach ratowniczych,

4) Analiz plus opracowań specjalistów z różnorakich dziedzin techniki, przydatnych w różnorodnym charakterze wydarzeń.

Analiza rejonu działania Komendy PSP w dużych miejscowościach powinna być zbiorem informacji z regionów chronionych przez poszczególne grupy ratowniczo-gaśnicze PSP. Powodzenie każdej działalności ratowniczo-przeciwpożarowej zależy od badania a także przeanalizowania przez ewentualnych dowódców, operacyjno-taktycznych elementów obszaru chronionego a także poszczególnych elementów budynków. Im więcej lider ich pozna, tym łatwiej a także lepiej będzie mógł wykonywać swoje zadania.

komentarze

Comments are closed.