Drabina D 10 W

Jest wśród drabin przenośnych sprzę­tem umożliwiającym najszersze wykorzy­stanie, dlatego też stanowi wyposażenie podstawowe wielu samochodów pożarni­czych. Składa się z dwóch rozsuwających się przęseł, które po rozsunięciu dają łączną długość 10 metrów. Dziesięciome­trowy zasięg pozwala na działania na wy­sokości drugiego piętra. W warunkach wiejskich jest to wysokość w zasadzie w pełni wystarczająca. Drabina może być stosowana jako przystawna lub jako wol­no stojąca.

Rozsunięcie przęseł w pozycji opartej o ścianę ułatwiają obrotowe kółka umieszczone w górnej części górnego przęsła. Ustawienie w pozycji wolno stoją­cej umożliwiają dwa drążki podporowe przymocowane do bocznic drabiny. Wy­sunięte przęsło zabezpieczone jest przed zsunięciem się przez zapadki, a także do­datkowo za pomocą liny wyciągowej przy­kazanej do szczebla drabiny. Zapadki zabezpieczają przęsło przy kącie nachylenia drabiny 60-90 stopni. Jest to zakres kątów przewidzianych do pracy na drabinie. Stanowisko gaśnicze można tworzyć na drabinie D 10 W również przy ustawieniu wolno stojącym. Prądownik winien być jednak w takim przypadku zabezpieczony za pomocą zatrzaśnika przypiętego do szczebla. Do szczebla powinien być także przypięty podpinką wąż gaśniczy. Straże pożarne, na wyposażeniu których znajdują się drabiny D 10 W powinny pamiętać o przeprowadzaniu okresowych prób wytrzymałościowych na obciążenie. Wykonywać należy cztery próby określone normami sprawdzające wytrzymałość bocznic, szczebli i drążków. Jeżeli podczas prób którykolwiek wynik okaże się negatywny, drabiny należy wycofać z użycia.

Mimo dużych możliwości wykorzysta­nia nie wszystkie OSP mają warunki, by posiadać i stosować drabiny D 10 W. Jej duże rozmiary wymagają odpowiedniego pojazdu do przewożenia. Służyć mogą do tego celu samochody co najmniej średnie i w dodatku wyposażone w odpowiednie uchwyty do mocowania drabiny. Pewnym kłopotem jest także ciężar drabiny (72 kg) i wymagana czteroosobowa obsługa.