Drabiny mechaniczne i podnośniki

Na wyposażeniu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, a więc w miastach, gdzie występują budynki kilkukondygnacyjne, znajdują się samochodowe drabiny po­żarnicze i podnośniki hydrauliczne.

Drabiny określa się standardową, mak­symalną wysokością pracy: 30 m, 37 m, 44 m i 50 m. Takie też wielkości bierze się pod uwagę przy oznaczeniu rodzaju dra­biny. Drabiny wyposażone są w kosze lub windy mocowane do wierzchołka najwyż­szego przesta. Kosze generalnie stosuje się przy drabinach o mniejszym zasięgu, windy zaś, gdy wysuw drabiny przekracza 40 m. Zastosowanie wind ułatwia ratowa­nie za pomocą drabin osób niepełnosprawnych lub rannych.

Obok drabin samochodowych ważną rolę wypełniają podnośniki hydrauliczne. Wprawdzie wysokość ich działania jest mniejsza niż drabin (stosowane są w Pol­sce przede wszystkim podnośniki o zasię­gu 18 m, 20 m i 30 m), ale mają wiele za­let, które pozwalają im konkurować z dra­binami.

Porównując podnośniki z drabinami warto wskazać następujące zalety:

–  Mają stałą linię gaśniczą, która nie wy­maga ciągnięcia do góry węży gaśni­czych,

– Wyposażone są w sztywniejsze ramio­na, co powoduje, że bezpieczniejsza jest praca w koszu przy silnym wietrze.

– Znacznie większy jest udźwig kosza.

– W obwodzie kosza możliwe jest zain­stalowanie zraszaczy, dzięki którym praca przy wysokich temperaturach jest bez­pieczniejsza.

Analizując możliwości wykorzystania drabin samochodowych i podnośników hydraulicznych warto zwrócić uwagę, że urządzenia te pozwalają na w miarę bez­pieczną pracę na dużych wysokościach. Pozwalają też na ratowanie ludzi w warun­kach, w jakich żaden inny sprzęt nie byłby skuteczny. Problemem jednak może być ustawienie we właściwym miejscu pojaz­du, na którym znajduje się drabina lub podnośnik, by móc wysunąć kosz do wła­ściwego miejsca.