Drabiny pożarnicze

Wśród sprzętu pożarniczego istotne miejsce zajmują drabiny pożarnicze. Wy­korzystuje się je do budowy stanowisk ga­śniczych na wysokości, do komunikacji pionowej oraz do celów ratowniczych.

Za pomocą drabin można budować stanowi­ska gaśnicze przy otworach okiennych na wyższych kondygnacjach, działać sku­tecznie prądami środków gaśniczych na dachy budynków, można też ratować za­grożonych ludzi zarówno z wyższych kon­dygnacji obiektów budowlanych, jak też z dołów i studni. Drabiny mogą być także wykorzystywane w niektórych sytuacjach jako poziome kładki i pomosty, np. pomię­dzy oknami sąsiadujących ze sobą do­mów.