Łączność radiowa – podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia

 • Częstotliwość przydzielona stacji – Jest to częstotliwość środkowa kanału radiowego, na którym stacja ma pracować.
 •  Dane radiowe – jest to zestaw informacji określających: numer sieci, nazwę użytkowanika, numer kanału radiowego, kryptonim i sygnały radiowe.
 •  Duosimpleks – sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór mogą się odbywać na przemian, na dwóch różnych częstotliwościach.
 •  Dupleks – sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór mogą być prowadzone jednocześnie na dwóch częstotliwościach.
 •  Kanał radiowy – jest to tor transmisyjny określany za pomocą częstotliwości i odstępu międzykanałowego.
 •  Kierunek radiowy sposób organizacji łączności pomiędzy dwoma ściśle określonymi stacjami.
 • Kryptonim – umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta i stanowiący jego indywidualny lub grupowy adres radiotelefoniczny.
 •  Łącze – zespół środków technicznych umożliwiających przesłanie sygnałów elektrycznych od punktu początkowego do punktu końcowego.
 •  Pasmo częstotliwości – określony zakres częstotliwości radiowych przeznaczony do pracy określonych służb resortu spraw wewnętrznych.
 •  Połączenie radiowo – telefoniczne – połączenie pomiędzy abonentem radiotelefonicznym a upoważnionym abonentem telefonicznym.
 • Praca ciągła polega na prowadzeniu stałego nasłuchu przez wszystkie stacje wchodzące w skład sieci. Nadawanie w zależności od potrzeb.
 •  Radiooperator – przeszkolona osoba zajmująca się obsługą urządzeń radiotelefonicznych.
 •  Radiotelefon strażacki – urządzenie elektroniczne przeznaczone do transmisji i odbioru sygnały.
 • Retransmisja – automatyczne przekazywanie informacji odebranej z innej stacji.
 •  Semidupleks – sposób pracy radiowej, przy którym z jednej strony łącza radiotelefonicznego pracuje się sposobem duosimpleksowym a z drugiej dupleksowym.
 •  Sieć radiowa – zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych.
 • Sieć ruchoma – zespół stacji utrzymujących łącznośc wg danych radiowych na ściśle z góry określonym terenie.
 •  Sieć ruchoma o stałym obszarze pracy – zespół stacji utrzymujących łączność ze stacją stałą na ściśle określonym niezmiennym terenie.
 •  Sieć ruchoma o zmiennym obszarze pracy – sieć ruchoma organizowana doraźnie pracująca na nieokreślonym z góry terenie działania.
 • Simpleks – sposób pracy radiowej polegający na przemiennym nadawaniu i odbieraniu tej samej częstotliwości.
 •  Stacja radio przemiennikowa – zespół urządzeń nadawczo- odbiorczych wraz z urządzeniami pomocniczymi umożliwiającymi dwustronną retransmisję korespondencji.
 • Stacja ruchoma – stacja radiowa zainstalowana na pojeździe, statku powietrznym, obiekcie pływającym lub noszona przez użytkownika.
 •  Stacja stała – stacja radiowa zainstalowana w obiekcie (budynku).
 •  Sygnał selektywnego wywołania – sygnał wielotonowy, pozwalający na przesłanie informacji stanowiącej kryptonim lub umowną wiadomość. Umożliwia wywołanie z góry określonego jednego abonenta lub grupy abonentów.