Natarcie

1. Natarcie – jest to zasadnicza forma działania taktycznego polegająca na bezpośrednim działaniu środkami gaśniczymi na pożar w celu przerwania procesu palenia.

1.1. Cechy charakterystyczne natarcia

a)duże tempo działań pozwalające na uratowanie palącego się obiektu i ograniczenie strat

b) ścisła zależność między powodzeniem działań a intensywnością podawania środka gaśniczego czyli ilością środka gaśniczego podawanego w jednostce czasu na jednostkę powierzchni lub kubatury obiektu

1.2 Rodzaje natarcia

a) natarcie wewnętrzne – polegające na prowadzeniu akcji gaśniczej wewnątrz

budynku

b) natarcie zewnętrzne – stosuje się przy pożarach zewnętrznych, silnie rozwiniętych,

gdy dotarcie do wnętrza obiektu jest niemożliwe

1.3.Natarcie przeprowadza się na:

a) powierzchnie pożaru

b) objętość pomieszczenia

c) front pożaru

d) skrzydłła pożaru

e) obwód pożaru

1.4 W zależności od rozmieszczenia stanowisk gaśniczych rozróżnia się natarcie:

a) natarcie frontalne(czołowe)

– ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie. Natarcie to skierowane jest tylko w jedną stronę i trwać musi do skutku, po czym dopiero siły i środki mogą Być wykorzystane w innym kierunku.

b) natarcie oskrzydlające dwu stronie lub jednostronnie

– jest podejmowane gdy istnieją trudności w zajęciu stanowisk na froncie pożaru a mała ilość sił i środków nie pozwala na okrążenie pożaru. Zadaniem stanowisk gaśniczych jest zawężanie czoła pożaru.

c) natarcie okrążające

– jedna z najbardziej skutecznych form działania taktycznego polegająca na otoczeniu obwodu pożaru stanowiskami gaśniczymi, możliwa do zrealizowania gdy dysponujemy odpowiednią ilością sił i środków.

1.5.Etapy natarcia

a) lokalizacja pożaru

– jest to ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i stworzenia warunków do jego likwidacji przy pomocy sił i środków. Jest to zadanie szczególnie ważne na głównym kierunku rozszerzania się pożaru, za początek lokalizacji pożaru przyjmuje się moment podania pierwszego prądu gaśniczego.

b) likwidacja pożaru

– jest to końcowy etap natarcia, w którym działania zmierzają do ostatecznego przerwania procesu palenia oraz wykluczają możliwość ponownego powstania pożaru. Rozpoczyna się w momencie zlokalizowania pożaru a kończy się jego ugaszeniem.

l.6 Szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi 1O m.

2. Obrona

Jest to jedna z form działania taktycznego polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na zagrożone bezpośrednio i pośrednio obiekty, materiały w celu niedopuszczenia lub opóźnienia zapalenia się.