Odzież ochronna

Odzież ochronna

Praca w środowisku pożaru, w którym panują nienaturalne warunki, a także spe­cyfika pracy na powietrzu przy różnej pogo­dzie i porze, wymaga odpowiedniej odzieży ochronnej. Odzież ta powinna cechować się odpornością na działanie podwyższo­nych temperatur, odpornością na działanie wody. Powinna też w pewnym zakresie chronić przed działaniem różnych substan­cji chemicznych. Odzież ochronna powinna wreszcie umożliwić pracę w trudnych warunkach, a więc nie krępować ruchów stra­żaka, umożliwiać pracę na wysokości i w różnych skomplikowanych pozycjach. Powinna być też dostosowana do zmienia­jących się warunków atmosferycznych, róż­nych temperatur, być przewiewna, lekka, a zarazem ciepła. Z uwagi na możliwość pracy w porze nocnej, przy złej widoczno­ści należy także zaopatrzyć ubrania ochronne w naszywki odblaskowe. Tkani­na, z której wykonuje się ubrania ochronne, powinna spełniać również tak ważne wyma­gania jak: odporność na rozerwanie i dobra wchłanialność potu. Ważne jest, aby odzież ochronna nie zmieniała swoich właściwości po wielokrotnym praniu.

Niestety, ubraniem najczęściej stosowa­nym dotychczas przez OSP jest ubranie po­lowe (moro), składające się z kurtki (z pod­pinką lub bez) oraz spodni. Piszę „niestety”, gdyż nie spełnia ono większości ważnych wymagań.

Najnowsze ubrania ochronne, spełniają­ce określone warunki to ubrania z Nomexu. Składają się z kurtki z podpinką i spodni. Kurtka wykonana jest z materiału niepalne­go z izolacją termiczną z włókien oramidowych i niepalnej podszewki. Oznakowane jest przy tym niepalną taśmą odblaskową. Ubrania te są lekkie i nieprzemakalne.

Uzupełnieniem odzieży ochronnej są rę­kawice. Mają one chronić ręce strażaków przed urazami mechanicznymi, działaniem wysokiej temperatury, substancji chemicz­nych (zasady, kwasy) itp. Do ochrony rąk stosowane są różne rodzaje rękawic (naj­częściej pięciopalcowych) wykonanych z różnych materiałów. Wskazane jest, aby w skrytkach pojazdów pożarniczych znaj­dowały się różne rodzaje rękawic, co umoż­liwi dopasowywanie ich do różnej specyfiki działań ratowniczych.

Do odzieży ochronnej zalicza się także obuwie. Podobnie jak rękawice, buty także zabezpieczają strażaka przed urazami me­chanicznymi, działaniem niskich i wysokich temperatur, przed działaniem prądu elek­trycznego, wody i wilgoci. Obuwie ochron­ne powinno charakteryzować się grubą po­deszwą z protektorem o właściwościach przeciwpoślizgowych, olejoodpornych i an­tyelektrostatycznych. W podeszwie powin­na być wmontowana metalowa wkładka za­bezpieczająca przed urazami mechanicz­nymi.

Obok odzieży ochronnej przy niektórych skomplikowanych działaniach używa się ubrań specjalnych: żaroodpornych i ga­zoszczelnych.