Podstawowe pojęcia z taktyki

1. Teren pożaru – obszar na którym znajdują się palące się pomieszczenia wewnętrzne, całe budynki, lasy, stogi, jak również inne obiekty lub materiały oraz budynki zagrożone bezpośrednio przez działanie wysokiej temperatury oraz zagrożone pośrednio na skutek ogni lotnych.

1.1   Elementy terenu pożaru

a)     czoło (front) pożaru – jest to linia ograniczająca teren pożaru od kierunku zasadniczego, w którym pożar się rozszerza

b)    oś pożaru – linia prostopadła do frontu pożaru przechodząca przez teren pożaru, jest w zasadzie równoległa do kierunku wiatru

c)     tył pożaru – jest to linia ograniczająca teren pożaru od strony przeciwnej niż zasadniczy kierunek jego rozszerzania się

d)    skrzydło prawe i lewe pożaru – są to boczne linie ograniczające teren pożaru. Stojąc twarzą do frontu pożaru po prawej ręce jest prawe skrzydło pożaru a po lewej skrzydło lewe.

2. Teren akcji – obszar obejmujący teren pożaru oraz tereny związane z prowadzeniem akcji gaśniczej, jak np.: stanowiska wodne położone poza granicami terenu pożaru.

2.1 Teren pożaru dzieli się na

a)     pozycja wodna – jest to teren na którym rozmieszczone są punkty czerpania wody za po mocą autopompy, motopompy lub hydrantu

b)    pozycja wężowa – jest to teren przez który przebiega linia wężowa ułożona pomiędzy stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem kulowym. Rozdzielacz znajduje się jeszcze na pozycji wężowej.

c)     pozycja ogniowa – jest to teren położony od miejsca ustawienia rozdzielacza do miejsca pożaru. Na tym terenie rozwinięte są linie gaśnicze i znajdują się stanowiska gaśnicze.

2.2 Stanowiska bojowe – miejsca zajmowane w czasie akcji przez dowódców i członków załogi wykonujących poodstawowe zadania bojowe.