Podstawowe zasady bezpiecznej pracy strażaków podczas akcji gaśniczej

•W czasie trwania akcji gaśniczej podstawowym zadaniem jest osiągnięcie celu taktycznego przy maksymalnie zachowanym bezpieczeństwie strażaków.
•1. Stosować obuwie i sprzęt ochronny oraz wykorzystywać zasłony naturalne i sztuczne w celu zmniejszenia oddziaływania wysokiej temperatury i płomieni.
•2. Unikać prowadzenia linii wężowych w sposób utrudniający poruszanie się po drogach, dojściach do stanowisk gaśniczych. Pionowo prowadzone linie wężowe należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zsuwanie się:
– wzdłuż ulic i dróg węże należy układać na ich skraju (przy krawężnikach, poboczu),
– na klatkach schodowych przy ścianie klatek lub pionowa
w przestrzeni pomiędzy biegami schodów,
– linia wężowa ułożona w poprzek drogi, ulicy musi być zabezpieczona mostkami przejazdowymi, a użytkownicy drogi muszą, być ostrzegani o powstałym zagrożeniu (oznakowanie drogi, kierowanie ruchem),
– linię gaśniczą po drabinie należy prowadzić w środku rozstawu bocznic drabiny z jednoczesnym jej zabezpieczeniem przed zsunięciem i odciążeniem rąk prądownika,
– unikać wnoszenia odcinków węży na wyższe kondygnacje, jeżeli istnieje możliwość wciągnięcia linii wężowej przy użyciu linek,
– budowa i prowadzenie linii wężowych winna odbywać się na sucho,
•- połączenia odcinków węży łącznikami z nasadami i armaturą wodną – pianową należy wykonać dokładnie w sposób uniemożliwiający ich rozłączenie
3. Stojaki i klucze hydrantowe należy oznakować ukośnymi biało – czerwonymi pasami. W porze nocnej użytkowane studzienki hydrantowe należy dodatkowo oznakować pulsującym pomarańczowym światłem.
•4. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy prądownika:
•- nie wolno napełniać linii gaśniczej wodą bez wyraźnego polecenia lub sygnalizacji prądownika,
– zabrania się gwałtownie zamykać i otwierać dopływ wady do linii wężowych,
– zabronione jest gwałtowne zwiększanie ciśnienia wody
w liniach wężowych,
– podając środki gaśnicze należy pamiętać o ich właściwościach fizykochemicznych, zaletach
i przeciwwskazaniach podczas gaszenia różnych materiałów palnych,
•- operując prądami wody należy zwracać baczną uwagę na innych uczestników akcji gaśniczej znajdujących się w ich zasięgu,
– kierować prądy wody w ten sposób, aby nie dopuścić do zniszczenia lub zawalenia osłabionych przez ogień elementów konstrukcji budynku.
•5. Wykonując zadania ratowniczo – gaśnicze na wysokości należy stosować poniższe zasady:
•- prądownik powinien zabezpieczyć się za pomocą zatrzaśnika,
a linię gaśniczą przy użyciu podpinki,
– na drabiny, podnośniki nie wolno wchodzić bez uzbrojenia osobistego,
– gdy nie występuje bezpośrednie oddziaływanie temperatury, dymu drabinę należy opierać tak, aby co najmniej dwa szczeble wystawały ponad krawędź, np. dachu, parapetu okna,
•- podczas wykonywania zadań w złych warunkach atmosferycznych, w miejscach oblodzonych, mokrych
i stromych należy stosować wszelkie dostępne sposoby zabezpieczeń, których podstawowym elementem powinny być szelki ratownicze,
– wszystkie przedmioty i materiały uniemożliwiające wejście, np. przez okno do pomieszczenia, należy wsuwać do jego wnętrza, zachowując szczególną ostrożność przy wybijaniu szyb.
•6. Każda osoba pracująca w strefie zadymionej powinna być wyposażona w sprawnie działający sprzęt oświetleniowy.
•7. Strażacy, wykonujący zadania w pomieszczeniach zadymionych piwnic, kanałów, studni i innych o skomplikowanym układzie komunikacyjnym, powinni mieć zapewnioną gwarancję niezwłocznej pomocy.
•8. Przerwanie pracy i wyjście roty (patrolu) ze strefy gazów toksycznych, zadymienia poza decyzją dowódcy może nastąpić w szczególności, w razie:
•- wystąpienia złego samopoczucia uczestników akcji,
– stwierdzenia uszkodzeń izolacyjnego sprzętu ochrony dróg oddechowych,
– naruszenia rezerwy powietrza niezbędnego na czas powrotu
•9. Gdy sytuacja nie pozwala na zwłokę ze względu na konieczność ratowania ludzi albo możliwość gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru, a stężanie dymów, gazów jest nieznaczne, dopuszcza się wprowadzenie do pomieszczeń zadymionych osób niezabezpieczonych izolacyjnym sprzętem ochrony dróg oddechowych.
W okolicznościach tych należy:
•- oddymić i przewietrzyć pomieszczenia,
– posuwać się w pozycji schylonej ku podłodze, jeśli dym unosi się ku górze.
•10. W przypadku, gdy nie udało się wyłączyć dopływu energii elektrycznej, należy przyjąć zasadę, że:
•- każde urządzenie i instalacja elektryczna, w tym każdy przewód lub kabel mogą znajdować się pod napięciem,
– urządzeń elektrycznych, instalacji nie wolno dotykać, usuwać, zrywać. Może to nastąpić z zachowaniem przepisów o postępowaniu z urządzeniami elektrycznymi pod napięciem.

11. W okolicznościach wynikających ze stanu wyższej konieczności, kierujący akcją ratowniczą lub innym działaniem ratowniczym jest uprawniony do zarządzenia odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne, a z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń. Jeżeli w ocenie kierującego działaniem ratowniczym dokonanej na miejscu i w czasie zdarzenia istnieje prawdopodobieństwo
uratowania życia ludzkiego, a w szczególności gdy:
a). Z powodu braku spejalistycznego sprzętu zachodzi konieczność zastosowania sprzętu zastępczego
b). Fizyczne możliwości ratownika mogą zastąpić-brak możliwości użycia sprzętu zastępczego.
c). Jest możliwe wykonanie określonej czynności przez osobę zgłaszającą się dobrowolnie.
Należy pamiętać, że niedocenienie lub lekceważenie źródeł zagrożeń, braki w taktycznym i operacyjnym wyszkoleniu, brawura obniżają efektywność działań i zmniejszają bezpieczeństwo ludzi.
Podane w niniejszym opracowaniu zasady bezpieczeństwa pracy strażaków nie wyczerpują w całości zagadnienia, które powinno być kontynuowane w sposób ciągły, w oparciu o analizy wypadków, doświadczenie dowódców, przepisy i regulaminy.