Pytania i odpowiedzi do konspektu lekcji strażackiej

PYTANIA

 

1.Omów konstrukcję aparatów powietrznych butlowych.

2.Jakie czynności należy wykonać przed każdorazowym użyciem aparatu.

3.Dokonaj podziału sprzętu ochrony dróg oddechowych.

4.Omów zasady stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych w pomieszczeniach zadymionych i strefie oddziaływania cieplnego.

5.Jak należy asekurować ratownika pracującego w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

6.Jakie czynności należy wykonać w czasie użycia aparatu.

 

ad1)

a)    noszak z pasami nośnymi,

b)    butla na sprężone powietrze,

c)    zawór butli,

d)    reduktor I stopnia  ( redukuje do 0,67- 0,75 MPa),

e)    przewód średniego ciśnienia,

f)     reduktor II stopnia ( redukuje do ciśnienia atmosferycznego),

g)    przewód wysokiego ciśnienia,

h)    manometr,

i)      sygnalizator akustyczny ( zadziała przy 5,5 MPa).

 

ad2)

a)    przez oględziny zewnętrzne sprawdzić ukompletowanie aparatu i prawidłowość połączeń, nienaruszalność plomb, czy poszczególne części nie mają uszkodzeń mechanicznych,

b)    przy zamkniętych zaworach odcinających na butlach, sprawdzić szczelność automatu oddechowego przez wykonanie głębokiego wdechu ( przez złącze automatu), nie powinno zachodzić zasysanie powietrza,

c)    sprawdzenie zapasu powietrza w aparacie: otworzyć zawór butli i sprawdzić ciśnienie powietrza na manometrze,

d)    sprawdzenie szczelności aparatu:

n     otworzyć na krótko zawór butli, celem wypełnienia aparatu powietrzem,

n     odczytać wskazanie ciśnienia na manometrze,

n     zamknąć zawór butli i obserwować na manometrze spadek ciśnienia w 1-wszej minucie badania, który nie morze być większy niż 1MPa.

e)    sprawdzenie działania aparatu:

n     w wykonaniu standardowym otworzyć zawór butli, końcówkę gwintową automatu oddechowego przyłożyć do ust. I wykonać kilka oddechów, prawidłowe działanie aparatu objawia się natychmiastowym podaniem powietrza przy wdechu bez nadmiernych oporów.

n     w wykonaniu nadciśnieniowym otworzyć zawór butli, spowodować włączenie automatu przez przyłożenie złącza do ust., wykonanie głębokiego wdechu, co objawia się ciągłym wypływem powietrza z automatu o dużym natężeniu przepływu.

f)   sprawdzenie działania urządzenia ostrzegawczego: w tym celu należy na krótko otworzyć

zawór butli i zamknąć, przez naciśnięcie na przycisk automatu oddechowego spowodować powolne upuszczanie powietrza z aparatu, obserwować wskazania na manometrze, uruchomienie sygnału powinno nastąpić przy ciśnieniu 5,5 MPa.

ad3) 

  1. 1.     Sprzęt filtrujący:

n     filtry- służące do zatrzymania i oczyszczania powietrza wdychanego z pyłów i zawiesin o wielkości pow. 0,2 mikrona,

n     pochłaniacze- służą do zatrzymania gazów węgloaktywnych, zawartość tlenu w powietrzu wdychanym powinna wynosić co najmniej 17%.

  1. 2.     Sprzęt izolujący:

n     aparaty o obiegu zamkniętym (aparat tlenowy),

n     aparaty o obiegu otwartym(aparat powietrzny butlowy).

Sprzęt przeznaczony do izolowania dróg oddechowych człowieka od atmosfery nie nadającej się do oddychania(zawartość tlenu poniżej 17%).

 

ad4)

n    w pomieszczeniach zadymionych: wchodząc w przestrzeń zadymioną obowiązuje strażaków wyposażenie w sprzęt ochrony dróg oddechowych, maski aparatów ochronnych należy zakładać i zdejmować w strefie powietrza czystego, stwierdzając obecność w dymie substancji toksycznych oddziałujących przez skórę, stosujemy dodatkowo specjalne ubranie ochronne, czas pracy w tych warunkach nie powinien przekraczać 30 min.

n    w strefie oddziaływania cieplnego stosować należy odzież ochronną i sprzęt ochrony dróg oddechowych, nie zaleca się w przypadku pracy w ubraniach ochronnych używania aparatów powietrznych z odkrytymi puszkami zaworów redukcyjnych, wobec możliwości zwiększenia trudności w oddychaniu.

 

ad5)

Obowiązuje stałe utrzymanie łączności przy pomocy radiotelefonów albo też linki zahaczonej do pasa strażaka pracującego w strefie zadymionej, a której drugi koniec pozostaje przed strefą w rękach strażaka asekurującego. Przygotowane powinny być roty rezerwowe stosownie wyposażone, mogące natychmiast wkroczyć do akcji w celu udzielenia pomocy.

 

ad6)

n     stale kontrolować wielkość ciśnienia na manometrze określający zapas powietrza w butlach,

n     zwracać uwagę na szczelność połączeń maski z aparatem,

n     zwracać uwagę na moment zadziałania urządzenia ostrzegawczego, sygnalizujący użytkownikowi bezzwłoczne wycofanie się ze strefy zagrożonej,

n     w przypadku ewakuacji osoby ze strefy zagrożonej należy osobie ewakuowanej założyć maskę nadciśnieniową na twarz, sprawdzając wcześniej miejsca połączeń maski z automatem nadciśnieniowym i przewodem zasilającym,

n     przy ewakuacji osoby ze strefy zagrożonej podłączonej do aparatu, osoba ta musi być przytomna i oddychać.