Struktura sieci radiowej

Krajowa Sieć Współdziałania (KSW) – jest to sieć nasłuchowa, pracująca na ogólnopolskim kanale radiowym, służąca do wywołania, powiadomienia i współpracy w raziezaistnienia ważnych przyczyn. Podstawową zasadą sieci jest zapewnienie, dwustronnej łączności pomiędzy sąsiadującymi stacjami nasłuchowymi oraz pomiędzy stacjami przewoźnymi a stacjami nasłuchowymi w zasięgu których znajdują się te stacje przewoźne. Sieć ta powinna pokrywać 100 % obszaru kraju. Do kontaktu służą radiotelefony dla Straży.
• Sieć Wojewódzka (PW) – to sieć radiowa o stałym obszarze pracy, obejmująca zasięgiem radiowym obszar województwa. Służy WSKR-owi do koordynacji działań na szczeblu stanowisk kierowania PSP, współdziałania pomiędzy sąsiednimi PSK oraz do utrzymania łączności pomiędzy stacją stałą WSKR a stacjami ruchomymi będącymi w dyspozycji KW PSP. Dyspozytorem sieci jest Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa. Komendant Wojewódzki jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tej sieci.
Sieć Powiatowa (PR) – to sieć radiowa o stałym obszarze pracy, obejmująca zasięgiem radiowym obszar powiatu. Zapewnia łączność pomiędzy stacją stałą Miejskiego Stanowiska Kierowania (MSK/PSK)
a stacjami pracującymi w tej sieci. Dyspozytorem sieci jest MSK/PSK. Ilość i rodzaj urządzeń radiowych pracujących w sieci, na wniosek Komendanta Powiatowego, określa Komendant Wojewódzki PSP. Komendant Powiatowy odpowiada i egzekwuje przestrzeganie zasad i warunków pracy obowiązujących w sieciach ochrony przeciwpożarowej. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci sprawuje Komendant Wojewódzki PSP.
• Sieć Szkolna (KS) – to sieć radiowa o stałym obszarze pracy, obejmująca zasięgiem radiowymobszar powiatu właściwy dla lokalizacji szkoły. Umożliwia łączność pomiędzy stacją stałą szkoły a innymi stacjami będącymi w dyspozycji szkoły. Komendant Szkoły PSP jest dysponentem sieci oraz odpowiada za przestrzeganie zasad i warunków pracy obowiązujących w sieciach ochrony przeciwpożarowej.
Sieć Komendy Głównej (G1) – to sieć o stałym obszarze pracy, obejmująca zasięgiem radiowym obszar Warszawy, zapewniająca łączność pomiędzy stacją stałą a stacjami ruchomymi będącymi w dyspozycji KG PSP. Dysponentem sieci i odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad i warunków pracyobowiązujących w sieciach ochrony przeciwpożarowej jest Dyrektor KCKR i OL.
• Sieć Alarmowa (PA1, PA2) – to sieć radiowa o stałym obszarze pracy, umożliwiająca nawiązanie łączności alarmowej pomiędzy stacją główną MSK/PSK a stacjami podległymi zainstalowanymi w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Dyspozytorem sieci jest MSK/PSK. Komendant Powiatowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad i warunków pracy obowiązujących w sieciach ochrony przeciwpożarowej. Decyzję
o włączeniu jednostki do sieci podejmuje Komendat Wojewódzki PSP na wniosek Komendanta Powiatowego PSP.
Łącze Sterowania (ST) – umożliwia zapewnienie wymaganych zasięgów radiowych, poprzez wykorzystanie stacji retransmisyjnych. Decyzję o uruchomieniu łącza i sieci zwiększonego zasięu, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP, podejmuje Dyrektor KCKR i OL. Komendant Wojewódzki PSP jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad i warunków pracy obowiązujących w sieciach ochrony przeciwpożarowej.
• Operacyjny Kierunek Radiowy (KO) – jest to sieć o zmiennym obszarze pracy, uruchamiana doraźnie, zapewniająca łczność pomiędzy Stanowiskami Kierowania PSP a Kierownikami Akcji Ratowniczo – Gaśniczych. Dyspozytorem jest KCKR i OL. Nadzór nad przestrzeganiem zasad i warunków pracy w sieci sprawuje Komendant Wojewódzki PSP.
• Sieć Dowodzenia i Współdziałania (KDW) – jest to sieć o zmiennym obszarze pracy, uruchamiana doraźnie podczas dużych akcji ratowniczo – gaśniczych, służąca zapewnieniu łączności dowodzenia i współdziałania pomiędzy siłami ratowniczymi własnymi i współdziałającymi. Dysponentem sieci jest WSKR.
Sieć Ratowniczo – Gaśnicza (KRG) – to sieć o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci sprawują odpowiednio na terenie powiatu – MSK/PSK, na terenie województwa – WSKR.