Zajęcie miejsc w środkach transportu

1. W kabinie załogi nie może znajdować się więcej osób niż jest w niej miejsc stałych (ZGODNIE Z ROZKAZEM).
2. W kabinie kierowcy może znajdować się wyłącznie kierowca i dowódca sekcji.
3. Jeżeli warunki lokalowe strażnicy uniemożliwiają bezpieczne zajęcie miejsc w pojazdach, czynność tę należy wykonać poza budynkiem strażnicy, w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo
4. Zajęcie miejsc odbywa się w kolejności ustalonej regulaminem sekcji, w przypadku jego nieopracowania strażacy zajmujący środkowe miejsca w kabinie wsiadają jako pierwsi, a na końcu ci, którzy mają miejsca przy drzwiach.
5. Dowódca pierwszej roty odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się strażaków w kabinie załogi. Po stwierdzeniu normatywnej ilości strażaków w kabinie i stwierdzeniu zamknięcia drzwi, melduje dowódcy gotowość do odjazdu.
6. Jako ostatni zajmuje miejsce dowódca sekcji, który wydaje rozkaz Wyjazdu kierowcy, po upewnieniu się,
że wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte i otrzyma potwierdzenie dowódcy I roty (przodownik I roty)
o gotowości załogi do wyjazdu.