Zasysanie wody przez autopompę

Przed uruchomieniem autopompy jej przewody ssące wypełnione są powietrzem. Aby pompa mogła podjąć normalną pracę należy w niej i w jej przewodach wytworzyć podciśnienie. W omawianych samochodach zastosowano autopompy typu odśrodkowego, których konstrukcje uniemożliwiają samozassanie, w związku z tym każdą z omawianych autopomp wyposażono w dodatkowe urządzenie umożliwiające zassanie wody. Są to urządzenia inżektorowe wbudowane w układ wydechowy silnika głównego. Istota ich działania jest następująca:

 

Samochód GCBA 6/32 typu 004. Schemat urządzenia zasysającego przedstawiono na rysunku. Na rurze wydechowej 1 przed tłumikiem 2 zainstalowany został przełącznik spalin 3, z którego zasadniczym zadaniem jest sterowanie kierunkiem przepływu gazów spalinowych. Przed przełącznikiem na rurociągu bocznym zamontowano inżektor 4. Króciec ssawny inżektora, przez kurek 5, połączono rurociągiem 6 z kolektorem ssawnym autopompy 10. Dźwignia 7 sterująca przełącznikiem spalin za pomocą cięgna 8 sprzęgnięta została z dźwignią sterującą kurkiem 5 łączącym inżektor z autopompą. Z dźwignią sterującą przełącznikiem połączone jest również tłoczysko siłownika pneumatycznego 9 napędzającego cały układ. Połączenie zespołów dobrane zostało tak, że przy ustawieniu przepustnicy przełącznika spalin w położenie umożliwiające swobodny przepływ spalin przez układ wydechowy silnika kurek jest zamknięty, a przestawienie przepustnicy w położenie umożliwiające swobodny przepływ spalin przez układ wydechowy silnika kurek jest zamknięty, a przestawienie przepustnicy w położenie zamykające przepływ spalin do tłumika powoduje otwarcie kurka.

Jeżeli zachodzi potrzeba zassania autopompy, wtedy siłownik 9 przepustnicą przełącznika spalin zamyka przepływ gazów spalinowych do tłumika i kieruje je do inżektora. W inżektorze 4 gazy spalinowe przepływają przez dyszę o małym przekroju, gdzie uzyskują duży wzrost prędkości liniowej. Wzrostowi prędkości liniowej towarzyszy powstawanie podciśnienia w strudze gazów. Podciśnienie to powoduje wysysanie powietrza z układu ssawnego autopompy poprzez rurociąg 6 łączący inżektor z autopompą. Z chwilą zassania autopompy , tj. pojawienia się ciśnienia w układzie tłocznym autopompy, siłownik zostaje przesterowany tak, że zamyka kurek 5 i ustawia przepustnicę przełącznika spalin 3 w położenie umożliwiające swobodny przepływ spalin układem wydechowym. Autopompa pracuje już normalnie.

 

Samochód GBA 2,5/16 typu 005. Schemat układu przedstawiony jest na rysunku. W układzie wydechowym silnika przed tłumikiem wbudowano przełącznik spalin 1, którego zadaniem jest sterowanie kierunkiem przepływu spalin. Przed przełącznikiem na rurociągu bocznym zamontowany jest inżektor 2. Króciec ssawny inżektora przez zawór zwrotny 3 połączony jest rurociągiem z kolektorem ssawnym autopompy 5. Dźwignia sterująca przełącznikiem spalin połączona jest z siłownikiem pneumatycznym 4. Zawór 3 jest zaworem jednokierunkowym umożliwiający przepływ tylko z autopompy do inżektora. W przeciwną stronę przepływ jest niemożliwy, gdyż płytka dociskana sprężyną do gniazda zamyka przepływ. W razie potrzeby zassania autopompy siłownik ustawia przepustnicę przełącznika spalin w położenie zamknięte, kierując przepływ gazów spalinowych przez inżektor. W inżektorze gazy przepływają przez dyszę o małym przekroju, gdzie uzyskują duży wzrost prędkości przy jednoczesnym powstaniu podciśnienia w strudze gazów. Podciśnienie to powoduje, że gazy spalinowe przepływając przez komorę zasysania inżektora wysysają powietrze z układu ssawnego autopompy przez zawór zwrotny 3.sprężyna zaworu ulega ugięciu i płytka odsłania przepływ. Po zassaniu autopompy siłownik ustawia przepustnicę przełącznika w położenie „otwarte” umożliwiając spalinom przepływ układem wydechowym. Sprężyna w zaworze 3 dociska płytkę do gniazda zamykając położenie z autopompą.

 

Samochód GBAM 2/8+8 typu 003. Do zasysania autopompy wykorzystano również energię gazów spalinowych, które przepływając przez inżektor wysysają powietrze z układu ssawnego autopompy.